Oyun Parası Alım Satım

Kullanıcı Sözleşmesi

HİZLİPİN.COM WEB SİTESİ ÜZERİNDEN KULLANICI SATIŞ SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
İşbu sözleşme www.hizlipin.com (Site) üzerinden işlem yapan/üye olan kullanıcılar/müşterilerle  hizlipin.com arasında elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmektedir. Sözleşme Site’de sunulan hizmetler dahilinde kullanıcı ve hizlipin.com nin hak ve yükümlülüklerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kullanıcı, bu sözleşmenin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak hizlipin.com tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

TANIMLAR
KULLANICI: Site’ye üye olan ve Site’de sunulan Hizmet’lerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ya da tüzel kişi.

SİTE: www.hizlipin.com isimli alan adıyla ürün ve servis satış hizmeti veren web sitesi.

SAĞLAYICI: hizlipin.com tarafından satılan ürün ve hizmetlerin alındığı kuruluşlar

ÜYELİK: Site’ye kullanıcıların istenen bilgileri kaydetmesi ve bu sözleşmeyi kabul etmesi ile gerçekleşir.

KİŞİSEL VERİ: Site’ye üye olmak amacıyla, Kullanıcı/Üye’nin kendi rızasıyla dijital ortamda hizlipin.com'e sağladığı ad, soyad, e-posta adresi, yaş, cinsiyet ve şehir bilgileri ile Site’ye sosyal medya hesaplarıyla bağlanması durumunda, Kullanıcı/Üye’nin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Kullanıcı/Üye’yi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen her türlü kişisel bilgi. 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

ÜYELİK VE KULLANIM ŞARTLARI
Üyelik, talep edilen bilgilerin kullanıcı tarafından sisteme kaydedilmesi, sözleşmenin onaylanması ve hizlipin.com tarafından kabul görmesi ile yapılır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

Site’ye üye olabilmek için, Türkiye Cumhuriyeti kanunları dahilinde reşit olmak ve hizlipin.com tarafından herhangi bir şekilde yasaklı hale gelmiş olmamak şartı aranır. ***********

KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Kullanıcı, site ile ilgili herhangi bir işlem yaparken bu sözleşmede yer alan tüm şart ve kurallara, yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Kullanıcı, Türkiye Cumhuriyeti kanun ve hükümleri gereğince diğer kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, hizlipin.com'in kendisine ait gizli/ özel/ ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple hizlipin.com’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Kullanıcı’nın hizlipin.com tarafından web sitesinde sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla sistemde kullandıkları her özel bilgi (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı sorumluluğundadır. Kullanıcı’nın, sistemde kullandıkları bilgilerin kendi ihmal ve kusurlarından dolayı farklı kişilerin eline geçmesi ile Kullanıcı’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden hizlipin.com'i doğrudan ya da dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. 
Kullanıcı, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. hizlipin.com, Kullanıcı tarafından hizlipin.com’e iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış ya da hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
Kullanıcı, bu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
Kullanıcı, kendisi hakkında vermiş olduğu kişisel bilgiler ile Site’ye giriş ve bağlantı ile kullanım kayıt ve bilgilerinin, bunlara ait verilerin hizlipin.com tarafından saklanmasını, depolanmasını, yedeklenmesini, silinmesini, kayıt altına alınmasını, kontrol edilmesini; işbu Sözleşme ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Prosedürü, Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası çerçevesinde Kişisel Verilerin İşlenmesi’ni kabul eder.
Kullanıcı tarafından bu Site üzerinden yapılan satın almalar neticesinde, kullanıcı lehine hiçbir şekilde kazanılmış hak vasfı arz etmeyecek şekilde, tek taraflı, ihtiyari ve dönemsel olarak, ek bir ücret ödenmeksizin ve bu sitede sunulan hizmetler kapsamında kullanmak üzere verilen bonus/hakların azami kullanım süresi döneme göre değişebilir. Bu açıklama Site’de hizlipin.com tarafından yapılacaktır. Kullanıcı mezkur bonus/hakları, bunların kendisine teslim ediliş (e-mail ile veya ilgili Kullanıcı/Üye hesaplarına her türlü elektronik transfer yöntemleri dahil olmak üzere) tarihinden itibaren hizlipin.com'in belirttiği süre içerisinde kullanabilir. Bu süre içerisinde kullanılmayan bonuslar süre sonunda sistemsel olarak iptal edilecek olup bu süreden sonra ilgili tüketici aynı bonus/hakların kullandırılmasına dair bir talep hakkınız haiz değildir.
hizlipin.com'in Site’sini kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı’nın, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Her Kullanıcı,hizlipin.com ve/ veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla hizlipin.com ile doğrudan ve/ veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. hizlipin.com, Kullanıcı’nın Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/ veya hukuka aykırı olarak site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/ veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Aksine hareket edenler hakkında hizlipin.com her türlü dava, şikayet ve rücu haklarını saklı tutar.
hizlipin.com tarafından sunulan hizmetlerden istifade edildiği sırada; reklam, haksız rekabet, terör, cumhuriyet, devlet, din, ırkçılık, uyuşturucu, politikacılar ya da diğer tüzel hakkında yazışmalar, pornografik içerik, argo kelimelerin kullanımı veya diğer kullanıcıları tacize yönelik davranışlar içeren fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere mer’i mevzuat kapsamında suç teşkil eden başkaca her türlü işlem, eylem ve tasarruflar yasak ve işbu Sözleşme kurallarına aykırıdır. Bu nevi kullanım durumlarında Kullanıcı/Üye hizlipin.com tarafından geçici veya kalıcı bir süre ile hizmetlere erişimden, istifadeden mahrum bırakılabilir ve varsa bu neviden Kullanıcı/Üye’nin yarattığı ilgili içerikleri, materyalleri, verileri ve diğer unsurları hizlipin.comtarafından talep halinde resmi makam ve merciler ile paylaşılabilir. hizlipin.com söz konusu yasalara aykırı içeriklerin ilgili hesaplardan, Kullanıcı/Üye varlıklarından veya bununla bağlantılı erişilebilir ortamlardan veya site içeriklerinden çıkarılması için ancak teknik imkanlarının elverdiği ölçüde sorumlu olup bu yöndeki uygulamalarından dolayı ilgili hesap sahibine karşı sorumsuzdur.
Veri Paylaşımı Kullanıcı/Üye, işbu Sözleşme’yi ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Prosedürü, Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası’nı kabul etmekle, kendi rızasıyla paylaşmış olduğu kişisel verilerin, tarafına çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve şahsına özel reklam, satış, pazarlama, anket, rezervasyon ayrıcalığı ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi, yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek, Web Sitesi’ne nereden bağlandığınız, web sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi Web Sitesi’ni nasıl kullandığınızın izlenmesi dahil olmak üzere; Web Sitesi’ni nasıl kullandığınızı belirlemek amacıyla toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Söz konusu kişisel verilerin, aynı amaçlara yönelik olarak; doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı tüm iştiraklerimiz/bağlı ortaklıklarımız, bizimle iş ilişkisi içinde olan veya proje ortağı olan, veri koruması ve güvenliği konusunda hukuken ve teknik olarak hizlipin.com ile aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü kişilerle paylaşılabilir.
hizlipin.com tarafından Kullanıcı/üye bazında talep edilmeyen faturalar toplu olarak faturalaştırılmaktadır. Kullanıcı tarafından talep edilmesi halinde , Kullanıcı/üye tarafından bu Site üzerinden yapılan ve talep edilen satın alma işlemi için oluşturulacak fatura talep eden Kullanıcı/üye’ye e-posta yoluyla en kısa süre içerisinde iletilecektir.
HİZLİPİN.COM'İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
hizlipin.com, Site veya diğer kanallarla sunduğu her nevi ürün ve/veya hizmetleri toplu halde ve bireysel bazda kısmen veya tamamen geçici veya kalıcı bir şekilde durdurma, değiştirme veya sürdürmeme hakkı bulunmaktadır. Böyle bir durumda kullanıcı/üye hizlipin.com'e karşı herhangi bir talep ve/veya her ne ad altında olursa bir tazminat talep hakkı bulunmayacaktır
Site’deki ürünlerin fiyatlarındaki tipografik hatalardan hizlipin.com sorumlu değildir. 
Site’deki ürünler SAĞLAYICI tarafından anlık fiyat ya da içerik değişikliğine uğrayabilir. Kullanıcı bu durumda; siteden fiyatını veya içeriğini gördüğü değil ödeme anında geçerli olan fiyat ve içerik üzerinden işlem yapacaktır. Anlık olabilecek bu değişiklikler SAĞLAYICI tarafından olduğu için hizlipin.com'in bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Site’de yer alan ürünler TL veya USD kuru ile satılabilir. USD ile satılan ürünlerde ödeme anında TL’ye çevirim SAĞLAYICI tarafından hizlipin.com'e iletilmektedir. Dolayısıyla kur değişikliği hizlipin.com sorumluluğunda değildir.
hizlipin.com Site üzerinden, başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallere, dosyalara veya içeriklere ’bağlantı’ verebilir. Site üzerindeki “bağlantılar” vasıtasıyla erişilen portaller, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu “bağlantılar” vasıtasıyla erişilen portaller veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında hizlipin.com'nun herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 www.hizlipin.com Site’sinde virüs, trojan. Ad aware vb.(reklam barındırma programları) bulundurmamaktayız. Satılan ürün ve hizmetlerden dolayı üreticilerin reklam vs. kullanmaları hizlipin.com sorumluluğunda değildir.
hizlipin.com bir ödeme kuruluşu olmadığı için kullanıcı/üyelerin kredi kartlarını kendi sistemlerinde tutmamaktadır. Ödeme işlemlerinde sadece lisanslı ve yetkili ödeme kuruluşları kullanılmaktadır.
Kullanıcı banka üzerinden havale/eft ile ödeme yaparak ürün veya hizmet satın alabilir. Bu durumda ödeme kuruluşu kaynaklı oluşabilecek sorunlardan dolayı hizlipin.com sorumlu değildir. Kullanıcı/üye işlem dekontunu ibraz etmek zorundadır.
hizlipin.com, Site’de yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
hizlipin.com Site’de, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, Site müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla hizlipin.com iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.
hizlipin.com, Site’de sağlanan hizmetler kapsamında Kullanıcı ve üreticiler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.
Kullanıcı ve hizlipin.com hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi’nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.
Kullanıcı/üye her türlü soru ve talepleri için [email protected] adresini kullanacaktır.
hizlipin.com kullanıcı/üyelere yönelik kampanya, puan/para toplama ve harcama gibi müşteri faydasına uygulamalar yapabilir. Dönemlik veya sürekli olabilecek bu uygulamalar için şartları hizlipin.com belirleyerek yayınlayacaktır.
Teslim edilen oyun pini/kredilerinin hatalı olarak kullanılması durumunda hizlipin.com yeni kod yollamakla yükümlü değildir.
Teslim edilen oyun pini/kredilerin kullanımından tamamen kullanıcı/üye sorumludur. Oyun oynarken meydana gelebilecek hiçbir durumdan hizlipin.com sorumlu değildir.
Sitemizde yer alan her türlü bilgi, içerik ile bunların düzenlenmesi ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları hizlipin.com'e aittir.
hizlipin.com, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site’de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı’nın tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.
CAYMA HAKKI
Kullanıcıların/üyelerin, bu Site’den satın aldıkları ürün ve hizmetler tüketici/kullanıcıya anında teslim edilen mallar kapsamında olup bu tür satışların Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Mevzuat ve bu konuda geçerli uluslararası sözleşmeler kapsamında düzenlenen satıştan cayma hakkı ve bu hakkın kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir. Buna göre kullanıcıların bu Site üzerinden yaptığı alışverişlere konu ürün ve hizmetler kullanıcıya teslim edilmekle tüketilmiş sayılır ve iade yahut değiştirme talebine konu edilemez. Kullanıcı/tüketiciler bu hususu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Satılan ürünler açık kod olarak dijital ortamda teslim edilmektedir. Dolayısıyla bu kodlar görüldükten sonra kopyalanabilir. Satılan ürün ve hizmetler açık kod olduğu için iadesi yapılamaz. Dolayısıyla işlem tamamlandıktan ve kullanıcı kodu gördükten sonra hizlipin.com'in ilgili tutarı iade etmek gibi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcılar işbu sitenin sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili olarak beyan edilen bu durumu bilir. 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI (KVKK)
hizlipin.com 6698 sayılı KVKK hükümlerini ve buna ilişkin alt düzenlemeler de dahil olmak üzere, kişisel verilerin tabi olduğu/olacağı ilgili tüm mevzuat hükümlerine uyacağını, ilgili mevzuatın belirlediği/belirleyeceği  tüm önlemleri, tedbirleri  ve gereklilikleri tam, zamanında ve gereği gibi yerine getireceğini, sözleşme süresince edindiği kişisel veriler dahil  diğer her türlü bilgiyi münhasıran işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetin verilmesi amacıyla kullanacağını, işbu Sözleşme çerçevesinde edindiği bilgiler içerisinde kişisel verilerin de bulunabileceğinden hareketle; kişisel verileri KVKK’na uygun olarak işleyeceğini ve KVKK’nun veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerine uyarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve/veya erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla KVKK’nun ve ilgili mevzuatın öngördüğü güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri alacağını ve KVKK hükümlerinin uygulanmasını sağlamak ve  denetimini  kontrol etmek için  denetimine açık tutacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

GİZLİLİK


hizlipin.com, müşteri bilgilerini mali kontroller, kimlik kontrolleri, sahtekarlığı önleme amaçlı kontroller, kara para aklamasına karşı gibi durumlar için kontrol edebilir.


Güvenliği arttırmak, yasal konulara cevap vermek, şikayetleri yanıtlamak, hizmet değişikliklerinde bilgilendirme yapmak için de müşteri bilgilerini kullanabilir.


MÜCBİR SEBEPLER


Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, hizlipin.com işbu “WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI”nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, hizlipin.com açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için hizlipin.com'in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.
“Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
YETKİLİ MAKAMLAR
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

FESİH
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı’nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.
hizlipin.com, Kullanıcı’nın işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve/veya Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmesi durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı, fesih sebebiyle,hizlipin.com'nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:
Kullanıcı’nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site’nin işleyişini zarara sokacak davranışlarda bulunması,
Kullanıcı’nın kendisi için oluşturulmuş üyelik hesabını başkasına kullandırması,
Kullanıcı’nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,
Madde 4.8 ve 4.9’da konusu geçen durumların gerçekleşmesi halinde.

Güvenilir Alışveriş

SSL protokolü, güvenilir ödeme yöntemleri ile tam güvenli alışveriş.

7/24 Hızlı Teslimat

Teslimatlarınız hızlı, pratik şekilde gerçekleşir. Beklemeden hizmet!

100% Müşteri Memnuniyeti

Müşterilerimizin memnuniyeti bizim için en ön planda.

Tam Destek

Aklınıza takılan bir şey mi var? Müşteri destek ekibimiz yanınızda.

Şaşırtıcı İndirimler

Şaşıracağınız indirimli ürünler ile başka yerde bulamayacağınız teklifler...

Hediye Yağmuru

Düzenlenecek özel çekilişler ile siz de hediyenizi edinebilirsiniz.

MENÜ
OYUNLAR
0
GİRİŞ YAP
CANLI DESTEK